ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තොරතුරු

 

  

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තොරතුරු

 

අනු අංකය නම  තනතුර ලිපිනය දුරකතනය අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
රාජකාරි පෞද්ගලික රාජකාරි ජංගම පැක්ස්
1 අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා සභාපති ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 18/1, දෙවන මාවත, අරුප්පොල, මහනුවර. 0812-388075 077-5520420 0812-058331  
2 ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා සාමාජික ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 120/ඒ, නුවර පාර, වැලිගල්ල.   077-0510222 0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ආචාර්ය අජන්තද සිල්වා මහතා සාමාජික මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, නො. 288, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය.     071-4157592    
4 එච්.ජී.ටී. ප්‍රසංගිකා මහත්මිය සමාජික මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමත්‍යාංශය, මහලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 01.   011-2484500 071-4461367   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ඩී.එම්.සී.ජේ. කුමාර දුනුකර මහතා සමාජික ගඟසිරි විදුහල, ගමපොල. අංක 57, අඹගමුව, උඩබුලත්ගම, නාවලපිටිය.       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 දිනේෂ් ද සොයිසා මහතා සමාජික නීතීඥ, මහාධිකරණය, කොළඹ. අංක 610/41, චෙරින්ටන් ඇවන්‍යයු, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල.       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 එච්.ඒ ධර්මසිරි මහතා සමාජික   අංක 198/6, තලපින්නාව, අමිපිටිය.        

 

     

 

 

Nike shoesNike Air Max Tn Homme - nike tn pas cher
ප්‍රවර්ගය: