අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තොරතුරු

 

අනු අංකය
නම
 තනතුර
ලිපිනය
දුරකතනය අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
රාජකාරි
පෞද්ගලික
රාජකාරි
ජංගම
පැක්ස්
1 අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා සභාපති ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 18/1, දෙවන මාවත, අරුප්පොල, මහනුවර. 0812-388075 077-5520420 0812-058331  
2 ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා සාමාජික ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 120/ඒ, නුවර පාර, වැලිගල්ල.   077-0510222 0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ආචාර්ය අජන්තද සිල්වා මහතා සාමාජික මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, නො. 288, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය.     071-4157592    
4 ආශා හපුආරච්චි මෙනවිය සාමාජික    129, පුවක්දෙණිය, කෑගල්ල   071-4967876    
5 ඩී.එම්.සී.ජේ. කුමාර දුනුකර මහතා සාමාජික ගඟසිරි විදුහල, ගමපොල.

අංක 57, අඹගමුව, උඩබුලත්ගම, නාවලපිටිය.

 

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 දිනේෂ් ද සොයිසා මහතා සාමාජික නීතීඥ, මහාධිකරණය, කොළඹ.

අංක 610/41, චෙරින්ටන් ඇවන්‍යයු, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල.

 

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 එච්.ඒ ධර්මසිරි මහතා සාමාජික   අංක 198/6, තලපින්නාව, අමිපිටිය.        
ප්‍රවර්ගය: