ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

Cart

සෙනසුරාදා, නොවැම්බර් 19 2022

2022-11-18 අග්‍රමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානතවයෙන් පැවැති සම්පත් බෙදාදිමේ උත්වයේ විශේෂ අවස්ථා

සෙනසුරාදා, නොවැම්බර් 19 2022