ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2023 වර්ෂය සඳහා සත්ත්ව ආහාර, ආරක්ෂිත ගෘහ, විදුලි පබයා මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවීම (2)

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ 2023 වර්ෂයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා මිල ගණන් කැදවීම.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්‍රවර්ගය: