ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ 18 ක ගොවි පවුල් 9500 ක් ඉලක්ක කරගනිමින්

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ 18 ක ගොවි පවුල් 9500 ක් ඉලක්ක කරගනිමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් හා අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන අර්ධ

ගෘහාශ්‍රිත කුකුල් පාලන වැඩසටහන හා සමගාමීව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පොල හා දොළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ගොවි පවුල් 160 ක් සඳහා කුකුල් පැටවුන්1600 ක්

බෙදාදීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමන් හා ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ගම්පල දී.මු. ජයරත්න අනුස්මණ ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත් වින.

එම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න මහත්මිය, කළාප කළමණාකරුවන් සුනිල්

වික්‍රමගේ මහතා හා  ලක්ෂාන් අධිකාරි මහතා සහභාගී වුහ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවගේ පෝෂණීය තත්ත්වය නගා සිටුවීම, ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා කුකුල් අතුරණු

ලබා ගැනීමේ මුලික කරුණු පෙරදැරිව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.