ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022-07-15 හා 16 යන දෙදින තුළදී වෙළද කුටියක්


 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022-07-15 හා 16 යන දෙදින තුළදී වෙළද කුටියක් පැවැත් වු අතර එහිදි පැල (ගම්මිරිස්, නයිමිරිස්, දෙහි, නිවිති, ගම්මිරිස්, ඩැගන් පෘට්ස්, පොල්, කුඹුුක් අදි ශ්‍රේණියේ) හා සහල් (සුදු කැකුළු, නාඩු, සම්බා) පරිභෝගික ජනයා වෙත අලෙවි කෙරිණි..

 https://fb.watch/ehV1BhXaDL/