ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022 වර්ෂයේ ගෙවතු 5000 ක් සකස් කිරිමේ වැඩසටහනක්


 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2022 වර්ෂයේ ගෙවතු 5000 ක් සකස් කිරිමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර එහි මුලික අධියරෙ කටයුතු

සිදු කරමින් ඇත.

 

 

 

ගෙවතු වගා ආදර්ශන 5000 ක් සකස් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්ක සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

අනු අංකය        දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
01

මහනුවර

දොළුව

උඩපළාත

හාරිස්පත්තුව

මිනිපේ

02 මාතලේ

උකුවෙල

අඹන්ගඟ කෝරලේ

03 නුවරඑළිය කොත්මලේ
04 කෑගල්ල

කෑගල්ල

අරණායක

ගලිගමුව

වරකාපොල

05 බදුල්ල

වැලිමඩ

බණ්ඩාරවෙල

06  රත්නපුර  

අයගම

පැල්මඩුල්ල

කහවත්ත

නිවිතිගල

රත්නපුර

ගොඩකවෙල

 07  අම්පාර  

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

 08  මොණරාගල

බිබිල