ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් (3)

කෘෂිකර්ම වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සුරියවැව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගොවින් සඳහා පොල් පැල 3000 ක්  බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් 2022-09-17 වන දින කෘෂිකර්ම වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ ගරු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරන ලදි.

මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍ර විතාන මහතා, නියෝජ්‍ය සභාපති ඉසුරු නාසලි ධනංජය මහතා , ඇතුළු අධිකාරියේ නිලධාරින් මෙම අවස්ථාවට සහභා ගි වුහ. එම වැඩ සටහනේ සම්පත් දායකත්වය පොල් පර්යේෂණායතනයේ මිද්දෙණිය පැළ තවානේ ස්ථාන භාර නිලධාරී ලහිරු මහතා විසින් දරණ ලද අතර ගොවීන් සදහා ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහනක් ද පවත්වන ලදී.