ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ පරිසරය .........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගරු සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම යටතේ ප්‍රධාන  කාර්යාලය පිහිටි පරිශ්‍රය හරිත පැහැ ගැන්වීම සඳහා
මෙවන විට කටයුතු සුදානම් කරමින් පවති. අවිදිමත්ව පැවැති අවට පරිසරය මේ වන විට සකස් කරමින් එළවළු බෝග වගා කරමින් වඩා විධිමත් ආකාරයකට සකස් කරමින් ඇත. මෙහි විශේෂ අවස්ථාවන්  ..........