ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි මැතිතුමාගේ ආශිර්වාධයෙන් .........

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්රසිරි මැතිතුමාගේ ආශිර්වාධයෙන් ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට 2023-12-04 වන දින පත්ව ආ සඳමාලි හේවගේ මැතිණිය (විධායක අධ්යක්ෂතුමිය) ලෙස වැඩ භාරගත් සුභ මොහත. මෙම අවස්ථාව සඳහා මහනුවර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉහළ නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ වසන්ත තිලකරත්න මහතා වැඩබලන විධායක අධ්යක්ෂ , කණිශ්ක කහපොල මහතා (නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ (සංවර්ධන), හෂාන් තිලකරත්න මහතා සහකාර අධ්යක්ෂ (පාලන), ඉෂානි ජයවීර මිය සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) ඇතුළු අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගි වුහ.