ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරු භූමියේ පැවැති රුක්රෝපණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය හා බන්ධනාගාර දේපාර්තමේන්තුවේ පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරේ නිලධාරින් මගින් සංවිධානය කරන ලද රුක්රෝපණ වැඩසටහනක් 2018-10-31 වන දින පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරු භූමියේ පැවැති අවස්ථාව .................