ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2018 ප්‍රගති වාර්තා

 

 


   සමස්ථ සංවර්ධන වැඩසටහන

අනු අංකය ප්‍රගති වාර්තාවේ නම ප්‍රගතිය වාර්තා කරන දිනය වෙනත්
01 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 2018-12-31 දිනට

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

02 කොස්පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ වැඩසටහන 2018-12-31 දිනට

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

 03  කෘෂි ආර්ථික කලාප සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය  2018-12-31 දිනට බාගත කර ගැනීම සඳහා
       

 

 

 දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ප්‍රගතිය

 

අනු අංකය ප්‍රගති වාර්තාවේ නම දිස්ත්‍රික්කය වෙනත්
01 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 මහනුවර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

02 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 මාතලේ

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

03 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 නුවරඑළිය

භාගත කර ගැනීම සඳහා

04 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 කෑගල්ල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

05 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 රත්නපුර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

06 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 බදුල්ල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

07 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 ගම්පහ

භාගත කර ගැනීම සඳහා

08 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 හම්බන්තොට

භාගත කර ගැනීම සඳහා

09 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 අනුරාධපුර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

10 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 කුරුණෑගල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

11 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 ගාල්ල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

12 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 පොළොන්නරුව

භාගත කර ගැනීම සඳහා

13 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන අම්පාර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

buy shoesSneakers Nike Shoes
ප්‍රවර්ගය: