ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019 ප්‍රගති වාර්තා

 

 


   

අනු අංකය ප්‍රගති වාර්තාවේ නම ප්‍රගතිය වාර්තා කරන දිනය වෙනත්
01 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 2019-07-31 දිනට

 භාගත කර ගැනීම සඳහා

02 කොස්පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ වැඩසටහන 2019-07-31 දින  බාගත කර ගැනීම සඳහා

 

 

 

ප්‍රවර්ගය: