ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019 ප්‍රගති වාර්තා

 

 


   

අනු අංකය ප්‍රගති වාර්තාවේ නම ප්‍රගතිය වාර්තා කරන දිනය වෙනත්
01 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 2019-12-31 දිනට

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

02

කොස්පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ වැඩසටහන

2019-12-31 දිනට  බාගත කර ගැනීම සඳහා

03

කෘෂි ගම්මාන වල ව්‍යවසායකයින් නගා සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය (බිම්මල් ව්‍යාපෘතිය)

2019-12-31 දිනට බාගත කර ගැනීම සඳහා
 04

 පාරිසරික සංවේදි කලාපයන්හි පාංශු සංරක්ෂණය කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය

 2019-12-31 දිනට  බාගත කර ගැනීම සඳහා

 

 දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්

 

අනු අංකය ප්‍රගති වාර්තාවේ නම දිස්ත්‍රික්කය වෙනත්
01 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 මහනුවර

බාගත කර ගැනීම සඳහා

02 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 මාතලේ

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

03 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 නුවරඑළිය

භාගත කර ගැනීම සඳහා

04 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 කෑගල්ල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

05 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 රත්නපුර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

06 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 බදුල්ල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

07 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 හම්බන්තොට

භාගත කර ගැනීම සඳහා

08 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 අනුරාධපුර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

09 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 කුරුණෑගල

භාගත කර ගැනීම සඳහා

10 සාමාන්‍ය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019 කළුතර

භාගත කර ගැනීම සඳහා

 

Sports brandsnike charles barkley sneakers for sale cheap
ප්‍රවර්ගය: