ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019


 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය       ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : විල්ගමුව, ලග්ගලපල්ලේගම, නාවුල, යටවත්ත, උකුවෙල, මාතලේ,                                                                  අඹන්ගගකෝරලේ, රත්තොට, දඹුල්ල, ගලේවෙල, පල්ලේපොල

 

 (මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන බාගත කර ගැනීම )

 

jordan SneakersZapatillas de baloncesto Nik
ප්‍රවර්ගය: