ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019

 

 


 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය      ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : බෙලිඅත්ත, තංගල්ල, අගුණකොලපැලැස්ස, තිස්සමහාරාමය

 (හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන)   

 

 

 

Running Sneakers StorePatike
ප්‍රවර්ගය: