ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්‍රියාත්මක කිරිමට යෝජිත විශේෂ ව්‍යාපෘති


   

අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය වෙනත්
 01  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතිය

 බාගත කර ගැනීම සඳහා

 

 02

 

මධ්‍යම පැල තවාන් පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය

 

බාගත කර ගැනීම සඳහා 
03 විසිතුරු පැළ සහ විසිතුරු පත්‍ර සහිත ශාක වගා ගා කිරිමේ  නියමු ව්‍යාපෘතිය

 

බාගත කර ගැනීම සඳහා

 

 

 

 

Running sportsNIKE
ප්‍රවර්ගය: