ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අපගේ දැක්ම

තිරසර ඉඩම් හා ස්වභාවික සම්පත්
කළමනාකරණය සඳහා වන සේවා විශිෂ්ඨත්වයක් තුල
හරිත වු පරිසරයක් සරු ඵල සපිරි රටක්

අපගේ මෙහෙවර

 ඵලදායි ඉඩම් කළමණාකරණය, විධිමත් ජල සංරක්ෂණයක් හා
 උසස් මානව සම්පත් උපයෝජනයක් තුලින්
 පාරිසරික සම්පත් සංරක්ෂණය හා  
 කෘෂි ආර්ථිකය සව්බල ගැන්වීම සඳහා
 අවශ්‍ය දායකත්වය සැපයීම

තේමා ගීතය

පුවත්

හොදම ප්‍රදර්ශන කුටිය ලෙස සම්මාන හිමි කර ගනී

හොදම ප්‍රදර්ශන කුටිය ලෙස සම්මාන හිමි කර ගනී

ඔක්තෝබර් 31 2018

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය සහභාගි...

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

දෙසැම්බර් 04 2018

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම...

« »

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

 

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන,
වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය

පී. හැරිසන් මැතිතුමා

 


ගරු කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික

කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමා

 

 


ගරු කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික

කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය   

 අමීර් අලි මැතිතුමා

 

 

 

 

කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා
ලේකම් - කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන,
වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

 

 

මුලික පරමාර්ථ

  • ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණය හා පරිසර ක‍්‍රියාකාරි කෘෂි සංස්කෘතියක් සඳහා දායක වීම
  • කෘෂිකාර්මික බෝග විවිධාංගිකරණය හා මිශ‍්‍ර වගා රටාවක් හඳුන්වා දීම.
  • ඉඩම් උපරිම ඵලධායිතාවයෙන් පවත්වාගන යාම හා වගා අස්වනු වැඩි කිරිම සඳහා මැදහත්වීම
  • කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහල නැන්වීම දේශීය ආහාරට ගැලපෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදන ප‍්‍රචලික කිරිම හා දිරි ගැන්වීම.
  • ගොවි ප‍්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම ස්වං රැුකියා උත්පාදනය හා අලෙවි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම.
  • ආර්ථික ඒකක සංවර්ධනය වාණිජ්‍ය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් කරා ගොවි ප‍්‍රජාවට මඟපෙන්වීම.

බල ප්‍රදේශ