ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අපගේ දැක්ම

තිරසර ඉඩම් හා ස්වභාවික සම්පත්
කළමනාකරණය සඳහා වන සේවා විශිෂ්ඨත්වයක් තුල
හරිත වු පරිසරයක් සරු ඵල සපිරි රටක්

අපගේ මෙහෙවර

 ඵලදායි ඉඩම් කළමණාකරණය, විධිමත් ජල සංරක්ෂණයක් හා
 උසස් මානව සම්පත් උපයෝජනයක් තුලින්
 පාරිසරික සම්පත් සංරක්ෂණය හා  
 කෘෂි ආර්ථිකය සව්බල ගැන්වීම සදහා
 අවශ්‍ය දායකත්වය සැපයීම

තේමා ගීතය

පුවත්

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

දෙසැම්බර් 04 2018

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම...

කොස් පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය

කොස් පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය

අගෝස්තු 31 2018

කොස් පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ...

කෘෂි අලෙවි සහන සේවාව

කෘෂි අලෙවි සහන සේවාව

ජූනි 21 2018

ඔබගේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය මඤ්ඤෝක්කා ශ්‍රී...

« »

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

 

ස්ථාපනය කළ දා පටන්  2016 මාර්තු මස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත්වන තෙක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වුන හදබිම අධිකාරිය යලිත් මගේ අමාත්‍යාංශය වෙත පත්වීම ගැන සතුටු වෙමි. මෙම අධිකාරිගේ කාර්යයන් හා වගකීම් ඍජුවම ආහාර නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම මඟින් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, ගොවි ප්‍රජාවගේ ආදායම හා ජීවනෝපායන් වැඩිදියුණු කිරීම හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා දායක වේ.  

“අපි වවලයි අපි කන්නේ ” යන තේමාව  සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සරු පිරි ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධනය, දසලක්ෂයක් කොස්  පැළ වගා කිරීම සහ රගේ තෝරාගත් ප්‍රදේශ 15ක කෘෂිකාර්මික කලාප ඇති කිරීම හදබිම අධිකාරිය මඟින් අරඹා ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් අතර වේ.  

අධිකාරිගේ සභාපතිතුමන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නායකත්වය යටතේ  හා එම අධිකාරිගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දක්ෂතාවයන් මත ඉහත්‍ කී අරමුණු හා කාර්යයන් සපුරා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි  උදක්ම විශ්වාස කරමි.

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර

 

 

ගරු අන්ගජන් රාමනාදන්
කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමන්ගේ පණිවිඩය

කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මයා
ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

 

මුලික පරමාර්ථ

  • ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණය හා පරිසර ක‍්‍රියාකාරි කෘෂි සංස්කෘතියක් සඳහා දායක වීම
  • කෘෂිකාර්මික බෝග විවිධාංගිකරණය හා මිශ‍්‍ර වගා රටාවක් හඳුන්වා දීම.
  • ඉඩම් උපරිම ඵලධායිතාවයෙන් පවත්වාගන යාම හා වගා අස්වනු වැඩි කිරිම සඳහා මැදහත්වීම
  • කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහල නැන්වීම දේශීය ආහාරට ගැලපෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදන ප‍්‍රචලික කිරිම හා දිරි ගැන්වීම.
  • ගොවි ප‍්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම ස්වං රැුකියා උත්පාදනය හා අලෙවි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම.
  • ආර්ථික ඒකක සංවර්ධනය වාණිජ්‍ය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් කරා ගොවි ප‍්‍රජාවට මඟපෙන්වීම.

බල ප්‍රදේශ