ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ඇමතීම් තොරතුරු

 

 

ලිපිනය තැ.පෙ. 09, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙනිය.
දුරකථන අංක සභාපති දුරකථන අංකය 0812-388075
පැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විධායක අධ්‍යක්ෂ 0812-388343
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන ) 0812-388757
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) 0812-389102
පොදු දුරකථන අංකය 0812-388107
පැක්ස් අංකය 0812-388132
විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වෙබ් අඩවිය www.hadabima.gov.lk

 

ඉහළ කළමණාකරණය

අනු අංකය නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන  මහතා සභාපති 071-8334728
 2 ඉසුරු නිසල් ධනංජය මහතා නියෝජ්‍ය සභාපති 071-6822201
3 සඳමාලි හේවගේ මිය විධායක අධ්‍යක්ෂ 071- 8051520
4 කණිෂ්ක කහපොල මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 071- 814 3556
5 ඒ.එම්. ඩබ්.බි. තිලකරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) 071-1449640
6 එච්.ටී. වීරසේකර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 077-9992853
7 ඩී.ආර්.අයි.ජී. ජයවීර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 071-3578409

 

කාර්ය මණ්ඩලය

 

අනු අංකය නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 එස්.ජී.එන්. තිලකරත්න මහතා කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරි 071-5483035
2 එච්.කේ.යු.ආර්. ජයතිලක මහතා කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරි 077-6115808
3 ඩබ්.ඩී.එස්. වික්‍රමගේ මහතා කලාප නිලධාරි 075-5373200
4 ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා කලාප නිලධාරි 071-8133531
5 එන්.ජේ.සි.ගිහාන්  මහතා කලාප නිලධාරි 077-8735191
6  එස්.එම්.ඒ. සෙනවිරත්න මහතා කලාප නිලධාරි 071-8109712
7 එම්.එම්. මිල්ටන් මහතා කලාප නිලධාරි 077-7400115
8 ඒ.එම්. සුසන්ත කුමාර මහතා කලාප නිලධාරි 070-9319330
9  එන්.ජේ. ආරියරත්න මහතා කලාප නිලධාරි 071-1052870
10 ඒ.කේ.ආර්. වීරසුරිය මහතා කලාප නිලධාරි 071-8103960
11 ඩී.ආර්.ගම්ලත් මිය කලාප නිලධාරි 071-1502316
12 ජේ.යු.රාජපක්ෂ මිය කලාප නිලධාරි 077-8008606
13 ඒ.ඒ.ආර්.පී.එල් අධිකාරි මහතා කලාප නිලධාරි 071-1839226
14 මාලක ආරියරත්න මහතා මුල්‍ය නිලධාරි 071-4766124
15      
16 ඉන්ද්‍රානි රත්නායක මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-8133530
17 ජනිතා අත්තනායක මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-5564977
18 වත්සලා රාජපක්ෂ මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-6030626
19 අවන්ති  දිසානායක මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 075-8222016
20 සමන් පුෂ්ප කුමාර මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 070-5558302
21 රෝහන රත්නායක මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-2754751
22 තුෂාරි ජයරත්න මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 077-9036211
23 කාංචනා ඒකනායක මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 075-2880402
24 චායා විජේසිංහ මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-8133536
25 නයෝමී වල්ගම්පාය මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 070-5534745
26 ආර්.ඕ. කෞෂල්‍යා මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 072-4888867
27 කේ.ඩබ්.ඩී.කේ.කැටකුඹුර මිය  කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-4625154
28 චාමර  දිසානායක මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 076-6910919
29 සුජානි සෙනවිරත්න මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-4585463
30 වී.කේ. කෝණාර මිය පරිපාලන නිලධාරි 071-8133542
31 චතුරි හේරත් මෙනෙවිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ නොවන) 071-1720562
32 ඩබ්.එම්.ජේ.එන්.බි. විජේසුරිය මහතා ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය සහායක 071-6661573
33 දමිත් වික්‍රමරත්න මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-2601837
34 දිණුක චන්ද්‍රෙස්න මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-5006052
35 ගයාන් රණසිංහ මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-1748422
36 සමිත මිලින්ද සමරකෝන් මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-5591912
37 අයි.එස්. පල්ලේවත්ත මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-7382060
38 එස්. ඒ.අයි.ටී. සුරවීර මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-1748565
39 පී.එස්. ටී.එස්.ටි. ප්‍රනාන්දු මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-2653050
40 එම්.එච්.එම්.කේ.එස්.බී. දොඹවෙළ මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-1556512
41 අ‍ශෝක සෙනවිරත්න මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-6073124
42 හර්ෂ නුවන් මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-5499765
43 සංජීව කරුණාරත්න මහතා  කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 070-6560267
44 ඩබ්.ඩි.එස්. ලංකාපති මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-5328659
45 ඒ.වි.කේ.අතුකෝරළ මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-4755310
46 එච්.එම්.පි.තෙන්නකෝන් මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-9714415
47 ජී.කේ.ඩී.එම්.ගමගේ මෙය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 070-5538908
48 ඒ.ජී.ටී.එම්. අහංගම මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 070-2145940
49 එන්.එන්.විජේතුංග මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 070-3655101
50 ආර්.එම්.අයි.ගයාත්‍රි මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-8350307
51 එච්.එම්.සී.අයි.ධර්මරත්න මෙනෙවිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-2180402
52 ඩබ්.එම්.ජේ.සී.බී.මහඋල්පත මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-8833658
53 ඩබ්.ඒ.එම්.පී.ෆොන්සේකා මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 076-9026543
54 බී.එස්.සී.සරත්චන්ද්‍ර මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-9468235
55 එච්.එම්.ලහිරු මධුශංක මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-7473121
56 එම්.ආර්.ඒ.කේ.බී.රත්නායක මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-3044499
57 එල්.බී.එන්.සුදර්ශනී මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 076-4008268
58 ආර්.ඒ.ජීවන් ජයනාත් මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-0519209
59 ඒ.ආර්.එම්.එච්.සී.එස්.රත්නායක මෙනෙවිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-8014868
60 එස්.පී.ජී.බී.විරසුන්දර  මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-5764603
61 කේ.ජේ.එම්.පසන් මධුරංග  මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-5603256
62 එච්.එච්.විජේරත්න මෙය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-1522444
63 ජේ.ඒ.ආර්.එච්.කේ.ජයසිංහ මෙය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-2817642
64 එච්.එම්.හර්ෂණි හේරත් මිය කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 071-1027533
65 එස්.එස්.එස්.විජේරත්න මහතා කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණ) 077-9961695
66 සංගීත් ජයසේකර මහතා කාර්මික නිලධාරි 071-1713909
67 ඒ.එම්.ආර්.එන්.කේ. අමරකෝන් මහතා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු 071-2482905
68 තිළිණි රත්නායක මෙනෙවිය කාර්මික සහයක 070-5868875
69 වයි.ජි. ජයරත්න මහතා රියදුරු 077-9036204
70 එස්.බී. විතාරණ මහතා රියදුරු 077-9036209
71 සංජීව බණ්ඩාර මහතා රියදුරු 071-0518966
72 යුජි.එම්.එස්. උක්වත්ත මහතා රියදුරු 075-2581783
73 ඩබ්.එන්.කේ.බි. වැලිඅංග මහතා රියදුරු 077-9036217
74 ඩී.සි.පී.කේ. විලේගොඩ මහතා රියදුරු 077-9036232
75 ආර්.ඒ.කමල් ප්‍රියන්ත මහතා රියදුරු 077-9137844
76 එස්.කේ.රත්තේපිටිය මයා  රියදුරු 075-6433773
77 සනත් කුමාර මහතා රියදුරු 071-2946730
78 නුවන් දේශප්‍රිය මහතා රියදුරු 071-7175107
79 ජී.ජී.ආර්.සි. කුමාර මහතා රිය සහායක 077-5289808
80 කේ.ඩි. බ්‍රයන් ක්‍රිස්ටෝපර් මහතා රිය සහායක 077-8158055
81 වසන්ත රිදීමාලියද්ද මහතා කාර්යාල කාර්ය සහයක 077-9036225
82 ලක්මාල් අත්තනායක මහතා කාර්යාල කාර්ය සහයක 071-8133519
83 උදය බණ්ඩාර ඒකනායක මහතා කාර්යාල කාර්ය සහයක 071-3578409
84 ඒ. සුභසිංහ මහතා කම්කරු 071-4620142
85 පී.ජී.අබේසිංහ බණ්ඩා මහතා කම්කරු 071-6800725
86 එස්.බී.උදේනි සමරකෝන් මහතා කම්කරු 076-3829991
ප්‍රවර්ගය: