ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ඇමතීම් තොරතුරු

ශ්‍රී ලංක හදබිම අධිකාරිය
ලිපිනය තැ.පෙ. 09, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.          
දුරකථන අංක: 0812-388107          
ෆැක්ස්:   0812-388132          
ඊ-මේල්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
වෙබ් ලිපිනය: www.hadabima.gov.lk           
               
               
අනු අංකය නම  තනතුර කාර්යාලය ජංගම දුරකථනය නිවස ෆැක්ස් ඊ-මෙල් ලිපිනය
1 වයි.ජි.අයි.සමන් කුමාර මහතා සභාපති 0812-388075 , 0812388107 071-4406555 - 0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ඉසුරු නිසල් ධනංජය මහතා නියෝජ්‍ය සභාපති 0813992726 071-6822201 041-2286115 0812-388132  
3 චමින්ද ඒකනායක මහතා විධායක අධ්‍යක්ෂ 0812-388343 0777778224   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ඩි.එම්.ඒ.බි.දසනායක මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 0812388-757 071-8133537   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 බි.ටි.එස්.ඩබ්.කුමාර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්) 0813-999301 071-8109704 / 0777-195359   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ඉදුනිල් කේ. වැලිගම මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අලෙවි) 0812-358331 075-9449868   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ඒ.එම්.බී.තිලකරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) 0812-389102 071-1449640   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 වි.කේ.කෝනාර මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි       0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 නිමල් තිලකරත්න මහතා කෘෂිකර්ම නිලධාරි 0812-388107 071-8703898   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 මාලක ආරියරත්න මහතා ගිණුම් නිලධාරි 0812-388107 071-4766124   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 චන්දිම ඉනෝක් විජේසුරිය මහතා අලෙවි නිලධාරි         inok
12 යු.ආර්. ජයතිලක මහතා කලාප නිලධාරි - මහනුවර   077-6115808      
13 අයි.ඒ.බී.මඩුගල්ලේ මහතා කලාප නිලධාරි - මාතලේ   071-8133543     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා කලාප නිලධාරි - නුවරඑළිය   0777-195338 /    071-8133531      
15 සුනිල් වික්‍රමගේ මහතා කලාප නිලධාරි - අනුරාධපුර   077-9036221      
16 සුසන්ත කුමාර මහතා කලාප නිලධාරි - රත්නපුර   077-9036223      
17 එම්.එම්.මිල්ටන් මහතා කලාප නිලධාරි - කෑගල්ල   0777-400115      
18 අතුල සෙනෙවිරත්න මහතා කලාප නිලධාරි - ගම්පහ   071-8109712      
19 වෛද්‍යරත්න මහතා කලාප නිලධාරි - බදුල්ල   0771763579      
20 ජානක ආරියරත්න මහතා කලාප නිලධාරි - පොළොන්නරුව   071-4474346      
21 අනුෂ වීරසුරිය මහතා කලාප නිලධාරි - කුරුණෑගල   071-8103960      

 

ප්‍රවර්ගය: