ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ඇමතීම් තොරතුරු

ශ්‍රී ලංක හදබිම අධිකාරිය
ලිපිනය තැ.පෙ. 09, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.          
දුරකථන අංක: 0812-388107          
ෆැක්ස්:   0812-388132          
ඊ-මේල්  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          
වෙබ් ලිපිනය: www.hadabima.gov.lk           
               
               
අනු අංකය නම  තනතුර කාර්යාලය ජංගම දුරකථනය නිවස ෆැක්ස් ඊ-මෙල් ලිපිනය
1 පාලින්ද සාගර මහතා මහතා සභාපති 0812-388075 , 0812388107 076-4073129 - 0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 කිත්සිරි දිසානායක මහතා නියෝජ්‍ය සභාපති 0813992726  071-2777199   0812-388132  
3 චමින්ද ඒකනායක මහතා විධායක අධ්‍යක්ෂ 0812-388343 0777778224   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ඩි.එම්.ඒ.බි.දසනායක මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) 0812388-757 071-8133537   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 බි.ටි.එස්.ඩබ්.කුමාර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්) 0813-999301 071-8109704 / 0777-195359   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ඉදුනිල් කේ. වැලිගම මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අලෙවි) 0812-358331 075-9449868   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ඒ.එම්.බී.තිලකරත්න මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) 0812-389102 071-1449640   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 වි.කේ.කෝනාර මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි       0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 නිමල් තිලකරත්න මහතා කෘෂිකර්ම නිලධාරි 0812-388107 071-8703898   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 මාලක ආරියරත්න මහතා ගිණුම් නිලධාරි 0812-388107 071-4766124   0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 චන්දිම ඉනෝක් විජේසුරිය මහතා අලෙවි නිලධාරි         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 යු.ආර්. ජයතිලක මහතා කෘෂිකර්ම නිලධාරි    077-6115808      
13 අයි.ඒ.බී.මඩුගල්ලේ මහතා කලාප නිලධාරි - මාතලේ   071-8133543     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා කලාප නිලධාරි - නුවරඑළිය   0777-195338 /    071-8133531      
15 සුනිල් වික්‍රමගේ මහතා කලාප නිලධාරි - අනුරාධපුර   077-9036221      
16 සුසන්ත කුමාර මහතා කලාප නිලධාරි - රත්නපුර   077-9036223      
17 එම්.එම්.මිල්ටන් මහතා කලාප නිලධාරි - කෑගල්ල   0777-400115      
18 අතුල සෙනෙවිරත්න මහතා කලාප නිලධාරි - ගම්පහ   071-8109712      
19  ඩී.ආර්.අයි.පී.ජයවීර මිය කලාප නිලධාරි - බදුල්ල    071-3578409      
20 ජානක ආරියරත්න මහතා කලාප නිලධාරි - මහනුවර   071-4474346      
21 අනුෂ වීරසුරිය මහතා කලාප නිලධාරි - කුරුණෑගල   071-8103960      
22  එරන්ද ලක්ෂාන් අධිකාරි මහතා කලාප නිලධාරි - මොණරාගල          

 

ප්‍රවර්ගය: