ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

තොරතුරු නිලධාරින්

තොරතුරු නිලධාරි 01
 
කණිෂ්ක කහපොල මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 / +94 0812388753
ජංගම                 : 
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       : 
 
 
තොරතුරු නිලධාරි 02
 
ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 / +94 0812389102
ජංගම                    :  +9471449640
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
නම්කල නිලධාරි
 

ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න
විධායක අධ්‍යක්ෂ
විධායක අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 /    

                          +94 0812388343
ජංගම                 : 
ෆැක්ස්                 :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ප්‍රවර්ගය: