ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

තොරතුරු නිලධාරින්

තොරතුරු නිලධාරි 01
 
බි.ටි.එස්.ඩබ්ලිව්.කුමාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 / +94 0812388753
ජංගම                    :  +94718109704 / +940777195359
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
තොරතුරු නිලධාරි 02
 
ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 / +94 0812389102
ජංගම                    :  +9471449640
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
තොරතුරු නිලධාරි 03
 
            
තොරතුරු නිලධාරි 04
 
   
නම්කල නිලධාරි
 

විධායක අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 / +94 0812388343
ජංගම                    : 
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
වද්‍යුත් තැපෑල            :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Nike shoesΑνδρικά Nike
ප්‍රවර්ගය: