ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

තොරතුරු නිලධාරින්

තොරතුරු  නිලධාරීන්  
.ටී.වීරසේකර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය            :  +94 812388107 /
ජංගම                :  +94 779992853
ෆැක්ස්               :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       : 
 
 

ඉමේෂා පලිපාන මිය
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107
ජංගම                    :  +94 717613739
ෆැක්ස්                   :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
අවන්ති දිශානායක මිය
ලේකම් - අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය)
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය            :  +94 812388107
ජංගම                 :  +94758222016
ෆැක්ස්                :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
නම්කල නිලධාරි
 

ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න
විධායක අධ්‍යක්ෂ
විධායක අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
අංක 09, ගන්නෝරුව පාර,පේරාදෙණිය.
දුරකථනය             :  +94 812388107 /    

                          +94 0812388343
ජංගම                 : 
ෆැක්ස්                 :  +94  812388132
විද්‍යුත් තැපෑල         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ප්‍රවර්ගය: