ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කාර්යය මණ්ඩලය

අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා
ගරු සභාපති

බී.ටි.ඒස්.ඩබ්.කුමාර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්)

ඉදුනිල් කේ. වැලිගමගේ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අලෙවි)
ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
වි.කේ.කෝණාර මිය
පරිපාලන නිලධාරි
නිමල් තිලකරත්න මහතා
කෘෂිකර්ම නිලධාරි
හේ.මු. විජේරත්න මහතා
අංශ ප‍්‍රධානි (අලෙවි)
මානෙල් වේරගම මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (පාලන)
ඉන්ද්‍රානි රත්නායක මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (සංවර්ධන)
ඉෂාන්ත මඩුගල්ලේ මහතා
කලාප නිලධාරි - මාතලේ 02
සුනිල් වික‍්‍රමගේ මහතා
කලාප නිලධාරි - මහනුවර
ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා
කලාප නිලධාරි - නුවරඑළිය
එම්.එම්.මිල්ටන් මහතා
කලාප නිලධාරි – බදුල්ල
අතුල සෙනෙවිරත්න මහතා
කලාප නිලධාරි – කෑගල්ල
අනූෂ වීරසූරිය මහතා
කලාප නිලධාරි – කුරුණෑගල
උපුල් රංජන් ජයතිලක මහතා
කලාප නිලධාරි – රත්නපුර