ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කාර්යය මණ්ඩලය

සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා
සභාපති
(එස්.එල්.ඒ.එස්. විශේෂ ශ්‍රේණියේ)
ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න
විධායක අධ්‍යක්ෂ
(එස්.එල්.ඒ.එස්. විශේෂ ශ්‍රේණියේ)

කණිෂ්ක කහපොල
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ඩබ්.එම්.එච්.ටි. වීරසේකර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
ඉෂානි ජයවීර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්)
නිමල් තිලකරත්න මහතා
කෘෂිකර්ම නිලධාරි
උපුල් රංජන් ජයතිලක මහතා
කෘෂිකර්ම නිලධාරි
ඉමේෂා පලිපාන
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි
ඉන්ද්‍රානි රත්නායක මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (සංවර්ධන)
සුනිල් වික‍්‍රමගේ මහතා
කලාප නිලධාරි - මහනුවර 01
එම්.එම්.මිල්ටන් මහතා
කලාප නිලධාරි – මහනුවර 04
ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා
කලාප නිලධාරි - නුවරඑළිය 01
අතුල සෙනෙවිරත්න මහතා
කලාප නිලධාරි – මහනුවර 05
අනූෂ වීරසූරිය මහතා
කලාප නිලධාරි – නුවරඑළිය 02
ජේ.එන්.බෝගොඩගේ
කළාප නිලධාරි - ප්‍රධාන කාර්යාලය