ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා පැළ මිළදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැදවා ඇත.

හදබිම අධිකාරිය මගින් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන හා බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා
අවශ්‍ය පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන් කැදවා ඇත.

 කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන

 බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති හා නව නියෝජ්‍ය සභාපති සුභ මොතින් වැඩ බාරගනී...........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස
කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................

(නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................)

 

   

  

 

(නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ............................)

 

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ තිරසර සංවර්ධන සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක් මහ දිවුරුම "

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ තිරසර සංවර්ධන සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක් මහ දිවුරුම

සිදු කරන අවස්ථාව ...................

  

 

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය 2019-03-22 වන දින
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත් වු අවස්ථාව .................