ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරු භූමියේ පැවැති රුක්රෝපණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය හා බන්ධනාගාර දේපාර්තමේන්තුවේ පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරේ නිදධාරින් මගින් සංවිධානය කරන ලද රුක්රෝපණ වැඩසටහනක් 2018-10-31 වන දින පල්ලේකැලේ එළිමහන් සිරකඳවුරු භූමියේ පැවැති අවස්ථාව .................

 

 

 

 

කොස් පැල හා අන්නාසි පැල මිලදී ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා කොස් පැල හා අන්නාසි පැල මිලදී ගැනීම සඳහා මිළ ගණන් කැදවා අැත.

අන්නාසි පැළ (මුරුෂි ප්‍රභේදයේ) 300000 ක් මිලදී ගැනීම.

කොස් පැළ මිලදී ගැනීම

 

 

2018 වර්ෂයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ප්‍රජාව වෙත ප්‍රතිලාභ බෙදා දීම

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ 2018 වර්ෂයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ ගොවි ප්‍රජාව වෙත ප්‍රතිලාභ බේදා දීමේ උත්සවය 2018-10-12 වැනි දින ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවත් වු අවස්ථාව ...............
  

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ සුභ මොහොතින් වැඩභාරගනී

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස චමින්ද ඒකනායක මහතා 2018-10-01 වන දින සභාපති වයි.ජි.අයි. සමන් කුමාර මහතා ඉදිරියේ  සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ...............