ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

"සෞභාග්‍ය දැක්ම" යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය හා අනුග්‍රහයෙන්,

 

"සෞභාග්‍ය  දැක්ම" යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය හා අනුග්‍රහයෙන්, ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජනපති පාරිභෝගික සහන සේවය 2020-09-08 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන  රජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සහන මිලට කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරිමේ වැඩසටහන මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර ජාතික රෝහල, පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහල හා අවට ක්‍රියාත්මක කරමින්
පවතින වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා .......................................

 

 

 

   

                

 

     

 

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ නිල සංචාරය 2020-08-23

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මේජර් ජනරාල් සුමේධ ජේරේරා (විශ්‍රාමික) ඇතුළු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් 2020-08-21 වන දින ශ්‍රි ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සිදු කළ නිල සංචාරයේ විශේෂ අවස්ථාවන් .............

 

   

                

 

     

 

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපලෙහි ස්ටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් අලෙවි කිරිම

 

      මිල ගණන් කැදවීමයි

     

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපලෙහි ස්ටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් අලෙවි කිරිම

දැනට ගොවිපල තුල සිටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් ජීව බරට විකිණීම සඳහා  මෙයින් මිලගණන් කැදවනු ලැබේ.


   

                  භාණ්ඩ විස්තරය භාගත කර ගැනීම සඳහා

 

     

 

 

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තොරතුරු

 

  

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තොරතුරු

 

අනු අංකය නම  තනතුර ලිපිනය දුරකතනය අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
රාජකාරි පෞද්ගලික රාජකාරි ජංගම පැක්ස්
1 අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා සභාපති ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 18/1, දෙවන මාවත, අරුප්පොල, මහනුවර. 0812-388075 077-5520420 0812-058331  
2 ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා සාමාජික ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය. අංක 120/ඒ, නුවර පාර, වැලිගල්ල.   077-0510222 0812-388132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ආචාර්ය අජන්තද සිල්වා මහතා සාමාජික මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, නො. 288, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය.     071-4157592    
4 එච්.ජී.ටී. ප්‍රසංගිකා මහත්මිය සමාජික මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමත්‍යාංශය, මහලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 01.   011-2484500 071-4461367   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ඩී.එම්.සී.ජේ. කුමාර දුනුකර මහතා සමාජික ගඟසිරි විදුහල, ගමපොල. අංක 57, අඹගමුව, උඩබුලත්ගම, නාවලපිටිය.       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 දිනේෂ් ද සොයිසා මහතා සමාජික නීතීඥ, මහාධිකරණය, කොළඹ. අංක 610/41, චෙරින්ටන් ඇවන්‍යයු, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල.       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 එච්.ඒ ධර්මසිරි මහතා සමාජික   අංක 198/6, තලපින්නාව, අමිපිටිය.