ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

බිමිස්ටික් සමුළුව 2019

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගරු සභාපති පාලින්ද සාගාර මැතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ චමින්ද ඒකනායක මැතිතුමා හා කෘෂිකර්ම නිලධාරි
උපුල් ජයතිලක මහතා බංගලාදේශයේ 2019-10-13 සිට 2019-10-18 දින දක්වා පැවැති බිමිස්ටික් සමුළුව ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්
සහභාගී වු අවස්ථාවව ....................................

තවත් කියවන්න...

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබු

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබු කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හා 
සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ බේදාදීමේ වැඩසටහන ගරු කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන හා වාර්මාර්ග කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019-08-11 වන දින පෙ.ව. 10-00 
මාතලේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන සංකීර්ණ ශ්‍රවණාගාරයේදි පැවැත්වු උත්සවයේ විශේෂ අවස්වථාන් ..........................

  

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හා සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ බේදාදීමේ වැඩසටහන

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හා 

සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ බේදාදීමේ වැඩසටහන ගරු කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන හා වාර්මාර්ග කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019-08-11 වන දින පෙ.ව. 10-00
මාතලේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන සංකීර්ණ ශ්‍රවණාගාරයේදි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.