ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරි

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම
අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගි වු අවස්ථාව ....................................

      

    

   

 

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින පවත්වන ලද සුහද ක්‍රිකට් තරඟය ..................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින සංවිධානය කර පවත්වන ලද
සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලායේ ජයග්‍රාහි කණ්ඩායම ත්‍යාග ලබමින්.............................

   

  

   

 

 

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන ලබා දෙමින්
ජාතික ධජය  ඔසවා, රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දෙමින් රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් .......................

  

 

   

 

 

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කල අවස්ථාව..............

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව
කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු කල අවස්ථාව..............