ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින පවත්වන ලද සුහද ක්‍රිකට් තරඟය ..................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින සංවිධානය කර පවත්වන ලද
සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලායේ ජයග්‍රාහි කණ්ඩායම ත්‍යාග ලබමින්.............................

   

  

   

 

 

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන ලබා දෙමින්
ජාතික ධජය  ඔසවා, රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දෙමින් රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් .......................

  

 

   

 

 

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කල අවස්ථාව..............

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව
කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු කල අවස්ථාව..............

 

   

 

 

කෘෂිකාර්මික නව්‍යකරණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රදර්ශන කුටිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2018-12-10 වැනි දින සිට 16 වැනි දක්වා BMICH හිදි පැවැති කෘෂිකාර්මික නව්‍යකරණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රදර්ශන කුටිය ............................