ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ජගත් පරිසර දින සැමරුම

“තිරසර වන කළමනකරණය තුළින් වායු දුෂණය අවම කිරිම” යන තේමා කරගනිමින් 2019-06-05 දිනට යෙදුණූ
ජගත් පරිසර දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ
බඹරකන්ද ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලදි. බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල ලෙස සැලකෙන
අතර එහි උස මීටර් 263 කි. මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති එම දිය ඇල්ලේ ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශය
සංරක්ෂණය කිරිමේ අරමුණ ඇතිව විවිධ වර්ගයන්ට අයත් ශාක වර්ග 1500 ක් මෙදින තුල රෝපණය කිරිම සිදු කරන ලදි.

මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානය (මධ්‍යම) හා හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
අනගි සහයක් ලබා දුනි. ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති පාලන්ද සාගර මහතා, නියෝජ්‍ය සභාපති කිත්සිරි දිශානායක මහතා
මධ්‍ය ආරක්ෂක බලසේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් ලක්සිරි වඩුගේ මහතා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ
විධායක අධ්‍යක්ෂ චමින්ද ඒකනායක මහතා හා හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් චමිල ජයසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ ආරාධිත අමුත්තන්
සහ ප්‍රදේශවාසින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජගත් පරිසර දින සැමරුම මහත් උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන්නට යෙදුණි.

  

  

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා පැළ මිළදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැදවා ඇත.

හදබිම අධිකාරිය මගින් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන හා බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා
අවශ්‍ය පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන් කැදවා ඇත.

 කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන

 බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති හා නව නියෝජ්‍ය සභාපති සුභ මොතින් වැඩ බාරගනී...........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස
කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................

(නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................)

 

   

  

 

(නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ............................)