ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2019 වර්ෂයේ ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය

 

      2019 වර්ෂයේ ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය

     

2019 වර්ෂයේ භාණ්ඩ සමීක්ෂණණ්ඩලය විසින් නම් කරන ලද ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ 2020-07-28 දින පෙ.ව. 10.00 ට පේරාදෙණිය, ගන්නෝරුව පිහිටි සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය පිටුපස

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් ගබඩා ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට භුමීයේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ විකුණනු ලබන බව කාරුණිකව දන්වමි.වෙන්දෙසියෙන් ලබා ගන්නා භාණ්ඩ එම ස්ථානයේදීම මුදල් ගෙවා එදින ප.ව. 4.00 ට පෙර අදාළ ආයතන භුමියෙන් ඉවත් කර ගත යුතුය. වෙන්දේසි හා භාණ්ඩ පිළිබඳ අවසන් තීරණය සමීක්ෂණ මණ්ඩලය සතු බවද

වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වමි.       

                  භාණ්ඩ විස්තරය භාගත කර ගැනීම සඳහා

 

     

 

 

Sports ShoesWomen's Designer Sneakers - Luxury Shopping