ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

Cart

සදුදා, සැප්තැම්බර් 26 2022

{"si-LK":"කෘෂිකර්ම වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ සුරතින් හා කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2022-09-24 වැනිදින ජනගත කරන ලද \"අපේ හදබිම සුපර්\" භව බෝග අලෙවි සැල ","en-GB":"","t

සදුදා, සැප්තැම්බර් 26 2022