ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

Cart

සදුදා, නොවැම්බර් 14 2022

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ වසර ගණනාවක් සේවය කල කරන නිලධාරින්ගේ පරිවාස කාලය අවසන් කල සේවකයින් 40 දෙනෙකු සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රධානය කිරිමේ උත්සවය.

සදුදා, නොවැම්බර් 14 2022