ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති හා නව නියෝජ්‍ය සභාපති සුභ මොතින් වැඩ බාරගනී...........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස
කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................

(නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................)

 

   

  

 

(නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ............................)