ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හා සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ බේදාදීමේ වැඩසටහන

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හා 

සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ බේදාදීමේ වැඩසටහන ගරු කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන හා වාර්මාර්ග කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019-08-11 වන දින පෙ.ව. 10-00
මාතලේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන සංකීර්ණ ශ්‍රවණාගාරයේදි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.