ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස අමරානන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා 2020-01-07 වන දින

ශ්‍රී ලකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස අමරානන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා 2020-01-07 වන දින
හදබිම ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැනක් දෙමින් වැඩභාර ගත් අවස්ථාව ..................