ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින

සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................