ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන්

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් පල්ලේකැලේ ගොවිපලේ
හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
2020-02-03  දින ක්‍රියාත්මක කළ ශ්‍රමදානයේ විශේෂ අවස්ථා .............................