ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

COVID 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන්

COVID 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් පනවා ඇති ඇදිරිනීතිය නිසා පිඩාවට පත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින්  ජංගම අලෙවි රථ උපයෝගි කරගෙන සහනධායි මිලකට එලවළු සැපයීමේ වැඩසටහනක් 2020-03-30 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි........ එම වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා ....................