ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් කොත්මලේ ගොවිපලේ නිෂ්පාදනය කරන ලද තැඹිලි පැල

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් කොත්මලේ ගොවිපලේ නිෂ්පාදනය කරන ලද තැඹිලි පැල, ගම්මිරිස් පැල,  පුවක්  පැල , මිරිස් පැල, තක්කාලි පැල,

කිලෝ පේර  පැල ආදි රෝපණ ද්‍රව්‍ය 2020-05-14 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් සහන මිළකට

හදබිම අධිකාරිය ඉදිරිපිටදී පාරිභෝගිකයන් සඳහා ලබා දුන් අවස්ථාව ...........