ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපලෙහි ස්ටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් අලෙවි කිරිම

 

      මිල ගණන් කැදවීමයි

     

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපලෙහි ස්ටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් අලෙවි කිරිම

දැනට ගොවිපල තුල සිටින අතිරික්ත කුකුළන්, කළුකුන් හා ගිනි කුකුළන් ජීව බරට විකිණීම සඳහා  මෙයින් මිලගණන් කැදවනු ලැබේ.


   

                  භාණ්ඩ විස්තරය භාගත කර ගැනීම සඳහා

 

     

 

 

MysneakersGirls Air Jordan