ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ නිල සංචාරය 2020-08-23

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මේජර් ජනරාල් සුමේධ ජේරේරා (විශ්‍රාමික) ඇතුළු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් 2020-08-21 වන දින ශ්‍රි ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සිදු කළ නිල සංචාරයේ විශේෂ අවස්ථාවන් .............

 

   

                

 

     

 

 

Sports brandsNike