ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

සැපයුම්කරුවන් 2021

 2021 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට පහත සදහන් සැපයුම්/ සේවා/ වැඩ හා තොරතුරු පද්ධති ලබා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා 2020-12-31 දින දක්වා රජයේ සහ පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. 

 

trace affiliate linkPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf