ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවීම

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් ගොවිපල් තුළ ඇති දැඩි කරනු ලබන සතුන් සඳහා සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවීම - වැඩි විස්තර