ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

පසුගාමි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන ගෘහස්ථ සත්ත්ව පාලන, සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඒ.සේනානායක මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්

පසුගාමි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන ගෘහස්ථ සත්ත්ව පාලන, සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඒ.සේනානායක මැතිතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් ගේ 2021-01-08 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සිදු කළ නිරික්ෂණ චාරිකාවේ විශේෂ අවස්ථා .......................

    

    

    

  

  

  
 

                                       

Running sneakersNike