ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

පල්ලේකැලේ හා කොත්මලේ ගොවිපල්වල පැල අලෙවි කිරිම සඳහා .........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය අයත් පල්ලේකැලේ හා කොත්මලේ ගොවිපල්වල පැල හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරිම සඳහා ...............

 

  • විමසීම්  - කොත්මලේ ගොවිපල 071-7617131පල්ලේකැලේ 0812-422836, 071-5603256

 

  • පැල වර්ග, ප්‍රමාණය හා මිළ ගණන් පිළිබඳ විස්තර

                                      පල්ලේකැලේ ගොවිපල

                                      කොත්මලේ ගොවිපල

     

  
  

  
 

  

  
 

                                       

trace affiliate linkSupreme FW20 Week 2 Droplist + Retails - Wpadc