ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කුකුල් පැටව් බේදා දීම ............

 

 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධීකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිනක් වයසැති කුකුල් පැටව් බේදා දීමේ වැඩසටහනක් 2021-07-22 වන දින හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දිළිඳු පවුල් 136 ක් සඳහා කුකුල් පැටව්න් 1336 දෙනෙකු බේදාදුන් අවස්ථාව .............................