ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කැටපොත පිහිල්ල ක්ෂුද්‍ර ජල මුලාශ්‍රය සංරක්ෂණයට

 

කැටපොත පිහිල්ල ක්ෂුද්‍ර ජල මුලාශ්‍රය සංරක්ෂණයට

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ 2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් යටතේ හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සීවලි කන්ද
ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ කැටපොත පිහිල්ල ක්ෂුද්‍ර ජල මුලාශ්‍රය සංරක්ෂණය කර ගොවි අයිතියට පවරණ ලදි.

මේ සඳහා අධිකාරිය රු.250,000/- ක වියදමක් දරා ඇත.

මෙමඟින් සෘජුව ගොවිපවුල් 25 ක පානීය ජලය හා කෘෂි ජල අවශ්‍යතාවය සැපයෙන අතර ප්‍රජා සහභාගීත්වය තුලින් ජල මුලාශ්‍රය

සංරක්ෂණය කර ඇත.

ඉදිරි නඩත්තු කටයුතු හා රුක් රෝපණ වැඩසටහන් සීවලි කන්ද නිල් දියවර ප්‍රජා සංවිධානය ඉටු කරනු ලබයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල ජල මුලාශ්‍ර සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති 18 ක්‍රියාත්මක වන අතර රුපියල් මිලියන 4.5 වැය කර ඇත.

කුඹුක්, මදිටිය, දියපර, සබුක්කු, පුවක් පැල, ජලකාමී අධි ශ්‍රේණියේ පැල සිටුවීමට සැලසුම් කර ඇත.