ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2022 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම

 

2022 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම 2022-01-03 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදි ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන දෙමින් නව වසරේ රාජකාරි  ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දුන් අතර එහිදි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැලැක්වීම හා යහපත් සෞඛ්‍ය හා සමාජ පුරුදු පිළිබඳ දේශනයක් මහනුවර මහරෝහලේ සුවසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනෝමා සිරිබද්දන මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදි. අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය අමතා නව වසරට සුභා ශිංසන පිරිනමන ලදි.

 

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා, විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) එ.එම්.ඩබ්.තිලකරත්න මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) ඩබ්.එච්.ටී.වීරසේකර මහතා  හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්) ඉෂානි ජයවීර මිය ඇතුළු අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වුහ.