ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඉසුරු නිසල් ධනංජය මැතිතුමා 2022-08-02 වැනි දින

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඉසුරු නිසල් ධනංජය මැතිතුමා 2022-08-02 වැනි දින සුභ මොහොතින් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කාර්යාල පර්ශ්‍රයේ දී වැඩභාරගත් අවස්ථාව.  මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න මැතිණිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණ්ෂ්ක කහපොල මැතිතුමා ඇතුළු ඉහළ කළමණාකරණයේ නිලධාරිහු සහභාගි වුහ.