ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ වසර ගණනාවක් සේවය කල කරන නිලධාරින්ගේ පරිවාස කාලය අවසන් කල සේවකයින් 40 දෙනෙකු සඳහා

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ වසර ගණනාවක්  සේවය කල කරන නිලධාරින්ගේ පරිවාස කාලය අවසන් කල සේවකයින් 40 දෙනෙකු සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රධානය කිරිමේ උත්සවයක්
2022-11-11 වන දින කෘෂිකර්ම වන ජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ දී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාව සඳහා
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා, නියෝජ්‍ය සභාපති ඉසුරු නිසල් ධනංජය මැතිතුමා , අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයින්, විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ.කරුණාරත්න මිය,
නියේජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා ප්‍රමුඛ ඉහළ කළමණාකරනයේ නිලධාරින් හා සේවක මහතුන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වුහ.

මෙම අවස්ථාවේදි හදබිම නමින් පුවත් පතක් හා ගෙවතු වගා අත් පොතක් එළිදැක්වීමද සිදු විය.