ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මැතිතුමා , අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් ,

ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මැතිතුමා , අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් ,   රයිසු ඩීන් මහතා (පොද්ගලික ලේකම්) , රංජිත් විකුම්ලාල් බුලත්සිංහල මහතා  (සම්බන්ධීකරණ ලේකම්)  ඇතුළු නිලධාරින් 2023.06.15 අද දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නිල සංචාරයක් සිදු  කල අතර ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභපතිතුමා සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා ,  විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය ඇතුළු අධිකාරියේ ඉහල කළමණාකරණ මණ්ඩලය හා සේවක සේවිකාවන් ද ඒ අස්ථාව සඳහා සහභාගි වුහ.