ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂි අලෙවි සහන සේවාව

ඔබගේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය මඤ්ඤෝක්කා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගන්නෝරුවේ පිහිටි අලෙවි සැල මගින් ලබා ගත හැක. වීමසීම්  0812-2058386