ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කොස් පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය

කොස් පැල දසලක්ෂයක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ පල්ලේකැලේ හදබිම ගොවිපල් භූමියේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වෙයන් පැවැති උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථාවන් .........

ඡායාරූප බලන්න