ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ සුභ මොහොතින් වැඩභාරගනී

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂ ලෙස චමින්ද ඒකනායක මහතා 2018-10-01 වන දින සභාපති වයි.ජි.අයි. සමන් කුමාර මහතා ඉදිරියේ  සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ...............