ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂිකාර්මික නව්‍යකරණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රදර්ශන කුටිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2018-12-10 වැනි දින සිට 16 වැනි දක්වා BMICH හිදි පැවැති කෘෂිකාර්මික නව්‍යකරණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රදර්ශන කුටිය ............................