ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කල අවස්ථාව..............

ගරු අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා 2018-12-21 දින අභිනව
කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා
වශයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි කටයුතු කල අවස්ථාව..............