ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු

2019 නව වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ රාජකාරි කටයුතු ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන ලබා දෙමින්
ජාතික ධජය  ඔසවා, රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දෙමින් රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් .......................