ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින පවත්වන ලද සුහද ක්‍රිකට් තරඟය ..................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සුභ සාධක සංගමය මඟින් 2019-01-06 වන දින සංවිධානය කර පවත්වන ලද
සුහද ක්‍රිකට් තරගාවලායේ ජයග්‍රාහි කණ්ඩායම ත්‍යාග ලබමින්.............................